Кіндрачук Надія Мирославівна

Кіндрачук Надія Мирославівна – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, доктор історичних наук, доцент, фахівець зі спеціальних історичних дисциплін, історії Народного Руху України.

Кіндрачук Надія Мирославівна народилася 15 серпня 1984 р. в с. Стрільче Городенківського району Івано-Франківської області.
В 1998 р. закінчила Городенківську музичну школу по класу фортепіано та гітари, а в 2001 р. Городенківську загальноосвітню школу № 1 І-ІІІ ступенів. Цього ж року вступила на перший курс історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова і в 2006 р. здобула кваліфікацію магістра історії.
Після закінчення університету працювала вчителем історії та права ліцею “Приморський” м. Одеси. З 2006 р. по 2009 р. навчалася в аспірантурі Одеського національного політехнічного університету (кафедра історії та етнографії України).

В 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Боротьба Народного Руху України за незалежність України: 1989 – 1991 рр.” за спеціальністю 07.00.01 – “Історія України” (науковий керівник – доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України ГОНЧАРУК Григорій Іванович, Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри історії та етнографії України.)

З вересня 2010 р. – викладач Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

15 грудня 2020 р. затверджена експертом Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 032 “Історія та археологія”.

Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць.

Найважливіші праці:

«За Україну незалежну (Роль Народного Руху України у здобутті незалежності України: 1989−1991 рр.)» : монографія / Н. М. Кіндрачук. − Івано-Франківськ: НАІР, 2013. − 208 с.

СТАТТІ В ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ:

1. Кіндрачук Н.М. Політика радянської влади щодо української культури: 60–70-ті рр. ХХ ст. / Н.М. Кіндрачук / Spheresofculture: Journal of Philology, History, Socialand Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, 2014. – Volume VII. – С. 502–510.

2. Kindrachuk N. Anti-national population policy in Ukrainian SSR during the 60’s – 70’s of the XXth century: titular nation of Ukraine as an example / N. Kindrachuk // Historia i Polityka (Połrocznik poświęcony myśli polityczneji stosunkom międzynarodowym). – Toruń: Universitas Nikołai Kopernici, 2015. – № 14 (21). – S. 33–41.

3. Kindrachuk N. The acceleration of the Ukrainians’ assimilation due to deliberate narrowing of the Ukrainian language: 60’s – 70’s of the XXth century / N. Kindrachuk // Torun International Studies. – Toruń: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu MikołajaKopernica, 2015. – No. 1 (8), pp. 61–69.

4. Kindrachuk N. Destroying the National-SpiritualValues of Ukrainians during the Anti-Religious Offensive of the Soviet Totalitarian Stateinthe 1960’s and 1970’s / N. Kindrachuk // Historia i Polityka (Połrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym). – Toruń: Universitas Nikołai Kopernici, 2016. – No 18 (25). – pp. 33–43.

НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ:
місце в історії і політиці

1. Кіндрачук Н.М. Біля витоків незалежності України (кінець 1980 – початок 1990 рр.): роль Народного Руху України / Н.М. Кіндрачук // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2007. – № 18 (55). – С. 146–152.
2. Кіндрачук Н.М. Від створення до тріумвірату (до історії Народного Руху України) / Н.М. Кіндрачук // Інтелігенція і влада : Громадсько-політичний наук. зб. – Серія : Історія. – Одеса : Астропринт, 2007. – Вип. 9. – С. 123–130.

3. Кіндрачук Н.М. Роль Народного Руху України в процесі розбудови незалежної Української держави / Н.М. Кіндрачук // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2007. – Вип. 18. – С. 123–129.
4. Кіндрачук Н.М. Участь Народного Руху України в організації політичних заходів, які сприяли встановленню суверенної, демократичної України / Н.М. Кіндрачук // Інтелігенція і влада : Громадсько-політичний наук. зб. – Серія : Історія. – Одеса : Астропринт, 2007. – Вип. 10. – С. 78–87.

5. Кіндрачук Н.М. Зміна головної мети Народного Руху України на Другому Всеукраїнському з’їзді / Н.М. Кіндрачук // Інтелігенція і влада : Громадсько-політичний наук. зб. – Серія : Історія / [редкол. : Г.І. Гончарук (гол. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2008. – Вип. 13. – С. 89–97.
6. Кіндрачук Н.М. Перший Всеукраїнський з’їзд Народного Руху України як етапна подія на шляху творення майбутньої незалежної Української держави / Н.М. Кіндрачук // Інтелігенція і влада : Громадсько-політичний наук. зб. – Серія : Історія / [редкол. : Г.І. Гончарук (гол. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2008. – Вип. 14. – С. 108–116.
7. Кіндрачук Н.М. Радикалізація ідеї державності України в програмі Народного руху України (1989–1990) / Н.М. Кіндрачук // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – Вип. 19. – С. 200–206.
8. Кіндрачук Н.М. Участь Народного Руху України в конституційному процесі / Н.М. Кіндрачук // Інтелігенція і влада : Громадсько-політичний наук. зб. – Серія : Історія. – Одеса : Астропринт, 2008. – Вип. 11. – С. 234–243.

9. Кіндрачук Н.М. Внесок Народного Руху України у прийняття Верховною радою України «Декларації про державний суверенітет» / Н.М. Кіндрачук // Інтелігенція і влада : Громадсько-політичний наук. зб. – Серія : Історія / [редкол. : Г.І. Гончарук (гол. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2009. – Вип. 15. – С. 123–131.
10. Кіндрачук Н.М. Протидія Народного Руху України підписанню нового Союзного договору / Н.М. Кіндрачук // Материалы ІV Всеукр. конф. молодых ученых «Украина в условиях мирового кризиса: пути решения проблем» (г. Одесса, 25–26 марта 2009 г.) // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 7 (85). – Одеса, 2009. – С. 13–21.
11. Кіндрачук Н.М. Державотворча концепція в діяльності Народного Руху України / Н.М. Кіндрачук // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму : матеріали ІII Міжнар. наук. конф. (м. Івано-Франківськ, 17–18 листопада 2007 р.) / [наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С. 262–268.
12. Кіндрачук Н.М. Участь Народного Руху України в проведенні Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. на підтвердження «Акту про незалежність України» / Н.М. Кіндрачук // Народний Рух України: місце в історії та політиці : матеріали VІІ Всеукр. конф., присвяченої 20-річчю НРУ, 28–29 травня 2009 р., м. Одеса. – Одеса : Астропринт, 2009. – С. 89–92.

13. Кіндрачук Н.М. Практична діяльність Народного Руху України на шляху здобуття Україною державної незалежності (1989−1991 рр.) / Н.М. Кіндрачук // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. – Вип. 21. – С. 104−110.

14. Кіндрачук Н.М. Роль НРУ в здобутті незалежності України: аналіз історіографії проблеми / Н.М. Кіндрачук // Інтелігенція і влада : Громадсько-політичний наук. зб. – Серія : Історія. – Одеса : Астропринт, 2010. – Вип. 20. – С. 137–144.

15. Кіндрачук Н.М. Державницькі засади української національної ідеї / Н.М. Кіндрачук // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології : матеріали Міжнар. наукової конференції «Одеські читання» (15−16 квітня 2011р., м. Одеса). – Одеса, 2011 – С.174−176.

16. Кіндрачук Н.М.Змагання НРУ за прийняття «Акта за незалежність України» / Н.М. Кіндрачук // Народний Рух України: місце в історії та політиці : матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України (25−26 травня 2011 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. Політех. ун-т. − Одеса : Астропринт, 2011. − С.157−161.
17. Кіндрачук Н.М.Значення НРУ в здобутті незалежності України (1989−1991 рр.): джерельна база дослідження / Н.М. Кіндрачук // Інтелігенція і влада : Громадсько-політичний наук. зб. – Серія : Історія. – Одеса : Астропринт, 2012. – Вип. 25. – С. 232–239.

18. Кіндрачук Н.М.Змагання Народного Руху України за незалежність України / Н.М. Кіндрачук // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Івано-Франківськ, 2−3 березня 2012 р.) / [наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – С. 217–222.

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

19. Кіндрачук Н.М. Традиції та звичаї в календарній обрядовості жителів Карпатського регіону / Н.М. Кіндрачук // Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Збірка наукових праць : матеріали Міжнар. наукової конференції «Одеські етнографічні читання». − Одеса, 2011. − С. 139−144

20. Кіндрачук Н.М. Розвиток культурного туризму в Карпатському регіоні України: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку / Н.М. Кіндрачук // Інтелігенція і влада : Громадсько-політичний наук. зб. – Серія : Історія. – Одеса : Астропринт, 2012. – Вип. 27. – С. 117–122

21. Кіндрачук Н.М. Історико-культурна спадщина Карпатського регіону України: сучасний стан та перспективи використання в туризмі / Н.М. Кіндрачук // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.(Львів, 24–25 квітня 2014 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2014. – С. 116−121

22. Кіндрачук Н.М. Значення традицій та звичаїв для розвитку культурного туризму в Карпатському регіоні України / Н.М. Кіндрачук // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи : матеріали міжнародної наукової конференції «Туризм і розвиток регіону», присвячений 10-річчю створення Інституту туризму (Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013 р.). – Івано-Франківськ: «Фоліант». – Вип. 4. – С. 89–92.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Кіндрачук Надія. Методичні рекомендації з курсу «Політологія» для студентів денної форми навчання (спеціальності: 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / уклад. Кіндрачук Н. – Івано-Франківськ : НАІР, 2011. – 84 с.

Кіндрачук Надія, Великочий Володимир. Методичні рекомендації з курсу «Історико-культурна спадщина Карпатського єврорегіону» для студентів денної форми навчання (спеціальності: 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / уклад.: Кіндрачук Н., Великочий В. – Івано-Франківськ : НАІР, 2012. – 84 с.

Кіндрачук Надія, Великочий Володимир. Історико-культурна спадщина Карпатського регіону : навчально-методичний посібник для напрямів підготовки «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Кіндрачук Н., Великочий В. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 208 с.

Кіндрачук Надія. Історіографія всесвітньої історії ХХ ст. : методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності«Історія» / уклад.: Кіндрачук Н. – Івано-Франківськ, 2015. – 52 с.

Для студентів гуманітарних спецілізацій, які вивчають історичні дисципліни, викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться історіографією всесвітньої історії ХХ ст.

Кіндрачук Надія. Культура і пам’ятки Прикарпаття : методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки «Туризм» / Кіндрачук Н. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 56 с.