Sholohon Liliya

Sholohon Liliya Ivanivna – professor of the Department of History of Central and Eastern Europe and special branches of historical science, doctor of historical sciences, professor, specialist in special historical disciplines, source studies and historiography of the history of Ukraine.

She graduated from Yuri Fedkovich Chernivtsi National University. In 2003, she defended her candidate’s thesis on the topic “Ukrainian Pedagogical Societies of Galicia and Bukovyna in the 80s of the 19th – early 20th centuries.” in the specialty 07.00.01 – history of Ukraine (supervisor – Prof. O.V. Dobrzhanskyi). In 2006, she received the academic title of associate professor of the department of historiography and source studies. In 2017, she defended her doctoral dissertation “Sources of Ukrainian origin in the history of the national and cultural movement of Ukrainians of Eastern Galicia (1848-1914)” with the specialty 07.00.06 – historiography, source studies and special historical disciplines (scientific consultant – Prof. B.P. Savchuk). Since June 2020, he has been working as a professor at the Department of the History of the Slavs (on March 15, 2021, the department was renamed the Department of History of Central and Eastern Europe and special branches of historical science).

In May 2023, she received the certificate of professor of the departments of history of Central and Eastern Europe and special branches of historical science. Teaches the following academic disciplines: “Introduction to the specialty”, “Archival science”, “Archival practice”, “Special historical disciplines”, “National and cultural movement of Ukrainians of Galicia (1848–1914): sources and historiography”, “Gender studies: achievements of Ukrainian and foreign historiography”.

He is the author of more than 140 scientific works, including one individual and two collective monograph.

Main publications

 1. Шологон Л. Боротьба українських педагогічних організацій Галичини та Буковини за поліпшення матеріального становища вчителів в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль. 2002. Вип. 5. С. 15–26.
 2. Шологон Л. Громадсько-політична діяльність українських педагогічних організацій Галичини і Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2002. Випуск VI. Івано-Франківськ: Плай, 2002. С. 50–60.
 3. Шологон Л. Хроніка діяльності Наукового товариства імені Шевченка на сторінках «Записок НТШ» (1892–1914 рр.) // Схід : аналітично- інформаційний журнал. 2006.  № 1.  С. 54–60.
 4. Шологон Л. Спогади про видатних діячів української культури другої половини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках періодичних видань Західної України // Питання історії України. Збірник наукових статей. Чернівці: Зелена Буковина, 2006.   Т. 9.   С. 47– 50.
 5. Шологон Л. Законодавство в галузі освіти і розвиток шкільництва Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія» Вип. 13 / Гол. ред. Ю. І. Терещенко. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2007. С. 31–38.
 6. Шологон Л. Листування Лесі Українки як джерело з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Інтелігенція і влада : громадсько-політичний науковий збірник. Серія: Історія. Вип. 13. Одеса : Астропринт, 2008.  С. 237– 247.
 7. Шологон Л., Цепенда І. Освітня політика ЗУНР // Західно-Українська Народна республіка 1918–1923 : ілюстрована історія. Львів – Івано-Франківськ : «Манускрипт – Львів», 2008.  С. 398–409.
 8. Шологон Л. Спогади з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848–1914 рр.) // Галичина: краєзнавчий та культурно-просвітній часопис.  Івано-Франківськ, 2010.  № 17.  С. 547–557.
 9. Шологон Л. Освітні процеси в Західно-Українській Народній Республіці (1918–1919 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2013. Вип. 1. Частина 1. С. 25–29.
 10. Шологон Л. Національно-культурний рух українців Галичини напередодні Першої світової війни : спроба джерелознавчого аналізу // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Перша світова війна в історичній долі народів Центрально-Східної Європи. Львів: Національна академія наук України, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича, 2014. Вип. 24.  С. 323–336.
 11. Шологон Л. Український таємний університет у Львові (1921–1925 рр.) // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2014. Вип. 25–26.  С. 368–372.
 12. Шологон Л.І. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848–1914 рр.). Монографія. Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2015. 460 с.
 13. Шологон Л. Національно-культурний рух українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : джерелознавчий сегмент сучасної зарубіжної історіографії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. Вип.1.  Ч. 3.  С. 13–17.
 14. Sholohon Liliya Ukrainian Public and Political Magazines of Galicia 1848–1914 : Analysis of Sources // Емінак. 2016.   № 1 (13).  Том 3.  С. 121–125.
 15. Шологон Л. І. Джерела українського походження з історії національно-культурного руху в Східній Галичині (1848–1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук: спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Черкаси, 2017. 40 с.
 16. Шологон Л. Форми актуалізації документів і матеріалів офіційного характеру з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича : Історія. Чернівці: Чернівецький університет, 2018, № 2. С. 6–13.
 17. Шологон Л. Особливості актуалізації джерел особового походження з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848–1914 рр.) // Київські історичні студії. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018, № 2 (7). С. 104–110.
 18. Шологон Л. Формування джерельного комплексу з історії національно-культурного руху українців Галичини 1848–1914 рр. (на прикладі українських архівних та бібліотечних установ) // Емінак. Науковий щоквартальник. 2018. №4 (24) жовтень – грудень. Т. 1. С. 122–127.
 19. Шологон Л. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини 1848–1914 рр. у фондах зарубіжних архівних і бібліотечних установ // Емінак. 2019. №3 (27). С. 227–235. Scopus
 20. Шологон Л. Українське педагогічне товариство «Рідна школа» (1918–1939 рр.) //Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2019. Ч. 32. С. 169 – 175.
 21. Sholohon Liliia Russofile movement in the Galicia of the second half of the ХІХ century – the beginning of the ХХ century: the аttempt of the sources study analysis // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. Чернівці: Чернівецький університет, 2020. № 1. С. 87–96.
 22. Шологон Л.І. Україномовна освіта Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: джерелознавчий аналіз // Емінак (науковий щоквартальник). 2020. № 4 (32) жовтень – грудень. С. 225–236. Scopus
 23. Шологон Л., Вичівський П. Національно-культурний рух українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. крізь призму сучасної історіографії // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія. Чернівці: Чернівецький університет, 2020. № 2. С. 52–61.
 24. Шологон Л. Українське жіноцтво другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: проблема гендерної (не)рівності на сторінках літературних праць // Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародного наукового форуму, 6 листопада 2020. Дрогобич, 2020. С. 155–162.
 25. Шологон Л.І. Національно-культурний рух українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках тогочасних публіцистичних праць // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2021. № 34. С. 222–233.
 26. Шологон Л.І. Україномовне музичне мистецтво Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: джерелознавчий аналіз // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету. Серія: Історія.2021. Вип. 8/50. С.99–117.
 27. Shologon L. Рhilately as a Special Historical Discipline (on the examples production and use of stamps during the Ukrainian Revolution of 1917–1921) // URL: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/27.05.2022. III International Scientific and Theoretical Conference «GLOBALIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATION OF SCIENCES», 27.05.2022, Вінниця, UKR Відень, AUT // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». 2022. № 4–15. С. 621–626.
 28. Шологон Лілія. Філателія як спеціальна історична дисципліна (на прикладі виготовлення та використання марок в період Української революції 1917–1921 рр.). Олександр Карпенко – історик Української революції : До 100-річчя від Дня народження: колективна монографія. За ред. М.Кугутяка, І.Райківського, С.Кобути. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022. С.315-322.
 29. Borus P. Savchuk, Uliana Z. Borys, Liliia І. Sholohon, Halyna I. Lemko, Nadiya O. Fedchyshyn, Larysa Ya. Fedonluk, Halyna V. Bilavych Emotional Intelligence as a Factor of Preserving Mental Health and Adaptation of Studentyouth to Crisis Situations // Wiadomości Lekarskie, Volume LXXV, Issue 12, December, 2022. S 414 – 419. DOI: 10. 36740 / WLek 20212121 Scopus
 30. Добржанський О.В., Шологон Л.І. Українські професійні об’єднання педагогів Галичини та Буковини (друга половини ХІХ – початок ХХ ст.): спроба порівняльного аналізу // Русин. 2022. Вип. 68. С. 131–152. DOI: 10.17223/ 18572685/ 68/6 Scopus
 31. Горошко А.В., Шологон Л.І. Навчальний посібник по курсу «Архівознавство» для студентів другого курсу факультету історії, політології і міжнародних відносин спеціальності «Історія та археологія». Івано-Франківськ, 2023. 112 с.
 32. Шологон Л. І. Спеціальні історичні дисципліни. Навчально-методичний посібник для студентів другого курсу факультету історії, політології і міжнародних відносин спеціальності «Історія і археологія». Івано-Франківськ, 2024. 142 с.