Дебенко Василь Зіновійович

Дебенко Василь Зіновійович – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, кандидат історичних наук, доцент, фахівець з історії Росії, історіографії історії слов’ян та українсько-російських відносин.

Біографія

Народився 5 грудня 1970 р. в с. Вовчинці Івано-Франківської міської ради. Закінчив Вовчинецьку восьмирічну школу (1986 р.), Івано-Франківську середню школу № 7 (1988 р.). Упродовж 1988-1990 рр. проходив військову службу. У 1991 р. поступив на підготовче відді­лення історичного факультету Івано-Фран­ківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника. З 1992 до 1997 р. навчався на історичному факультеті Прикарпатського університету, який закінчив з відзнакою. У 1997-2000 рр. – аспірант кафедри історії слов’ян Прикарпатського національного універ­ситету імені Василя Стефаника. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію в. Чернівецькому національному  університеті Юрія Федьковича на тему «Імперська ідея в Московській державі в кінці XV – XVI ст.» за спеціальністю 07.00.02 – «Всесвітня історія».

З 2000 р. – асистент кафедри історії слов’ян (15 березня 2021 р. кафедру перейменовано на кафедру історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки), у 2004 р. переведе­ний на посаду доцента. З 2008 р. – член Вченої ради Інституту історії і політології. Член Наукового товариства імені Т. Шевченка. Входить до редакційної колегії «Вісника Наукового Товариства імені Тараса Шевченка. Серія Історія».

Дебенко В.З. є автором понад 60 наукових праць зі слов’янознавства, історіографії, всесвітньої історії. Предметом його наукових досліджень є соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток народів Центрально-Східної Євро­пи, історія Росії з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Особливу увагу приділяє вивченню імперської ідеології держав Європи XVI-XIX ст. З даної проблематики підготував низку публікацій та мето­дичних розробок, доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Викладає навчальні дисципліни: «Історіографія історії зарубіжних слов’ян», «Проблеми слов’янознавства в історичних дослідженнях ХІХ-ХХ ст.», «Історія Центрально-Східної Європи ранньомодерного часу», «Історія зарубіжних слов’ян (ранньомодерна доба)», «Проблеми імперій в нові і новітні часи», дисципліни спеціальностей кафедри історії слов’ян «Імперська політика Росії у ХVІІІ ст.».

Здійснює наукове керівництво над написанням кандидатських дисертацій, дипломних та магістерських робіт. Керує роботою кафедрального студентського славістичного наукового гуртка.

Проходив наукове стажування у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Читає лекційні курси з «Історії Центрально-Східної Європи в середні віки», «Історії Росії з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.», «Історіографії історії слов’ян», «Польсько-українських відносин».

Сфера наукових зацікавлень: соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток народів Центрально-Східної Європи, історія Росії з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст., імперська ідеологія держав Європи ХVІ – ХІХ ст., історія славістики.

Найважливіші праці:

Україна в контексті імперської ідеї Московської держави XV-XVI ст. // Научный вестник Украинского исторического клуба. – М., 1997. – С. 197-201;

Казанське ханство в імперських планах московського уряду кінця XV-XVI ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Вип. III. – 2000. – С. 166-172;

«Київська спадщина» в імперській політиці Московської держави кінця XV-XVI ст. // Галичина. – 2000. – № 4. – С. 122-128;

Зародження імперської ідеї в Московській державі в кінці XV-XVI ст. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 153 с.;

Розвиток української історичної науки на зламі ХХ – ХХІ ст. (Рец. на: Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – К.: Генеза, 2004) // Галичина. – 2004. – № 4. – С. 273-275;

Вплив Катинської трагедії на розвиток польсько-російських взаємин наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. // Буковинський журнал. Громадсько-політичний літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – Чернівці, 2012. – № 4. – С. 181-185;

Роль російської православної церкви у формуванні імперської політики Російської держави у XVII – XVIII ст. // Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, Україна, 7 – 8 листопада 2014 року). – К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2014. – 18-21 с.;

Дослідженя польсько-українських відносин ХХ століття в російській історіографії // Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 7 – 8 листопада 2014 року). – К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2014. – 14-17 с.;

Англо-російське протистояння на Балтійському морі в 20-30-х рр. XVIII ст. // Матеріали Третьої Міжнародної наукової конференції «Співпраця між Україною і Литвою в умовах російської загрози», м. Івано-Франківськ, 3-4 грудня 2015 р. – Івано-Франківськ, 2015;

Династичні проекти Петра І в Північній Німеччині // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень», м. Одеса, 4-5 грудня 2015 р. – Одеса, 2015;

Історичні витоки імперії Кремля: Новгородська республіка та Кримське ханство у загарбницькій політиці Івана ІІІ та Івана IV // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Упорядник П. Гай-Нижник. – К., 2016. – С. 49-58;

Дослідження витоків імперської ідеї московських правителів у працях російських істориків // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку суспільних наук і Україні», м. Київ, 10 – 11 листопада 2017 р. – К., 2017. – С. 8-12;

Актуальні проблеми українсько-польських відносин ХХ ст. в сучасній російській історіографії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск  22. – Рівне, 2011. – С. 284-286;

Колоніальна політика Росії в Білорусії в другій половині ХVІІІ століття // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Історія». – Випуск 20. – Івано-Франківськ, 2011. – С.127-132;

Vasyl Debenko. The peculiarities of formation and power prerogatives of the republican authorities of the Novgorod land in the XII – the first half of the XIII ct. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра історії Стародавнього світу, Середніх віків та музеєзнавства. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – Том 2 (44). – С. 110-122.

 

Література про вченого:

Томин Ю. М. Дебенко Василь Зіновійович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової  й громадської діяльності / Під ред. професора М. Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І. Я., 2010. – С. 100.