СИЛАБУСИ

  1. СИЛАБУСИ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 032 “Історія та археологія” перший (бакалаврський) рівень
  2. Обов’язкові компоненти ОП

  ОК1. Історія української культури
  ОК2. Філософія
  ОК3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
  ОК4 Політологія
  ОК5 Іноземна мова (англійська)
  ОК6 Іноземна мова (перша)
  ОК7 Історія первісного суспільства
  ОК8 Історія античних цивілізацій
  ОК9 Історія стародавніх цивілізацій
  ОК10 Етнографія
  ОК11 Основи антропології
  ОК12 Загальна етнологія
  ОК13 Музеєзнавство
  ОК14 Давня та середньовічна історія України
  ОК15 Історія України (XVІ – XVIІI ст.)
  ОК16 Історія України (ХІХ – початок ХХ ст.)
  ОК17 Історія України (ХХ – початок ХХІ ст.).
  ОК18 Історія середніх віків (V – XV ст.)
  ОК19 Археологія
  ОК20 Історія країн Західної Європи і Америки (ХV – ХVІII ст.)
  ОК21 Історія країн Західної Європи і Америки (ХІХ – початок ХХ ст.)
  ОК22 Історія країн Західної Європи і Америки (ХХ – початок ХХІ ст.)
  ОК23 Історія країн Азії і Африки в нові і новітні часи
  ОК24 Спеціальні історичні дисципліни
  ОК25 Архівознавство
  ОК26 Історія зарубіжних слов’ян (давні часи і середньовіччя)
  ОК27 Історія зарубіжних слов’ян (XV – XVIII ст.)
  ОК28 Історія зарубіжних слов’ян (ХІХ – початок ХХ ст.)
  ОК29 Історія зарубіжних слов’ян (ХХ – початок ХХІ ст.)
  ОК30 Джерелознавство та історіографія
  ОК31 Вступ до спеціальності
  ОК32 Теорія і методика наукових досліджень
  ОК33 Інформаційні ресурси в професійній сфері історика
  ОК34 Навчальна археологічна практика
  ОК35 Виробнича музейна практика
  ОК36 Виробнича етнографічна практика
  ОК37 Виробнича архівна практика
  ОК38 Курсова робота 1
  ОК39 Курсова робота 2
  ОК40 Підготовка кваліфікаційної роботи

  1. Вибіркові компоненти ОП

  Джерельна база історичних наукових досліджень 3 семестр

  Історія Галичини (ХІХ – перша половина ХХ ст.) 3 семестр

  Ґендерні студії з історії Русі ІХ–XIV ст. 3 семестр

  Історія Польщі 4 семестр

  Культурологія 4 семестр

  Міжнародні відносини: європейський вимір (V – середина XVIІ ст.) 4 семестр

  Слов’янські народи в системі міжнародних відносин (XVI – XVIII ст.) 5 семестр
  Основи зброєзнавства і уніформістики 5 семестр

  Українське національне відродження ХІХ–поч. ХХ ст. 5 семестр

  Державно-соборницькі погляди українців та боротьба за політичну незалежність у ХХ ст. 5 семестр

  Історія українського козацтва 5 семестр

  Історична географія 5 семестр
  Історичне краєзнавство 5 семестр

  Соціально-економічний розвиток слов’янських країн наприкінці ХVIII – на початку ХХІ ст. 5 семестр

  Тоталітарні держави у ХХ столітті: ідеологія, структури, диктатори 5 семестр

  Визначні постаті української освіти і науки ХІХ – першої половини ХХ ст. 5 семестр

  Джерела з історії України 5 семестр
  Джерелознавство історії зарубіжних слов’ян 5 семестр

  Християнство в Україні: історія та сьогодення 5 семестр

  Методика роботи з історичними картами 5 семестр

  Духовна культура українців Карпатського регіону 5 семестр

  Археологія Галицької землі 5 семестр

  Етнічна історія давнього населення Карпатського регіону 5 семестр

  Аграрна етнологія 5 семестр

  Габсбурзька монархія: етносоціальний розвиток, суспільно-політичні процеси, міжнародний контекст 5 семестр

  Русько-польські відносини Х–XIV ст. 5 семестр

  Русько-угорські відносини ІХ–XIV ст. 5 семестр

  Русько-чеські відносини ІХ–XIV ст. 5 семестр

  Королі та королівство Русі (ХІ)ХІІІ–XV ст. 5 семестр

  Джерелознавство історії міжнародних відносин 5 семестр

  Культура народів Центрально-Східної Європи новітньої доби 6 семестр

  Етнодемографія населення Карпатського регіону 6 семестр

  Методика етнографічного дослідження 6 семестр
  Національна еліта у боротьбі за державність і соборність України 1914-1921 рр. 6 семестр

  Український національно-визвольний рух в 1960–1980-х рр.: ідеологія, структура, постаті 6 семестр

  Замки і фортеці України 6 семестр
  Історія Чехії 6 семестр
  Культура і побут галицької інтелігенції (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) 6 семестр
  Порівняльна етнопсихологія 6 семестр

  Імперська політика Росії у XVIII ст. 7 семестр

  Країнознавство Центральної Європи  7 семестр

  Російсько-українська війна 2014-2023 рр. 7 семестр

  Українські релігійні організації в Другій Речі Посполитій 7 семестр

  Таємні спецслужби на українських землях у ХХ ст. 7 семестр

  Формування модерної української нації в ХІХ – на початку ХХ ст.: з малоросів і русинів – в українці 7 семестр

  Історія розвідки провідних країн світу 7 семестр

  Повсякденне життя населення України ХХ – поч. ХХІ ст. 7 семестр

  Туристичне краєзнавство 7 семестр
  Повсякденне життя населення України ХХ – по. ХХІ ст. 7 семестр

  Українці у визвольній боротьбі 1914-1923 рр. 7 семестр

  Національно-культурний рух українців Галичини (1848–1914 рр.): джерела та історіографія 7 семестр

  Націоналізм, лібералізм, соціалізм: зародження і протистояння ідеологій  7 семестр

  Євроінтеграційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи 7 семестр

  Матеріальна культура українців Карпатського регіону 7 семестр

  Релігійна етноархеологія 7 семестр

  Холодна війна: локальні конфлікти 7 семестр

  Національні герої та антигерої в історичних дослідженнях слов’янських вчених (8 семестр)
  Суспільно-політичні процеси в слов’янських країнах у міжвоєнний період 8 семестр

  Етнополітичні процеси в Західній Україні в роки Другої світової війни: джерела та історіографія 8 семестр

  Історія музейної справи у світі 8 семестр

  Історія українського війська 8 семестр
  Актуальні проблеми історії незалежної України 8 семестр

  Політика історичної пам’яті в країнах Західної Європи 8 семестр

  Українсько-польські відносини в ХІХ–ХХІ ст. 8 семестр

  Етнографічно-археологічний практикум 8 семестр

  Сучасні етнічні процеси 8 семестр

  Етнодемографія населення Українських Карпат 8 семестр

  Історія міжнародних відносин ХХ – п.ХХІ ст. 8 семестр

  Актуальні проблеми історії Другої світової війни 8 семестр

  Атестація

  ОК 61 Атестація (захист дипломної роботи)