Інформація про спеціальність 032 “Історія та археологія”

Інформація про спеціальність 032 “Історія та археологія”

Загальні відомості

Галузь знань: 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність 032 Історія та археологія”
Освітня програма Історія та археологія
Рівні вищої освіти бакалаврський – вступ після закінчення закладу повної середньої освіти (ліцею, загально-освітньої школи, коледжу та ін.) на основі результатів ЗНО;

магістерський – вступ після отримання диплома бакалавра на основі ЗНО

доктор філософії – вступ після отримання диплома магістра на основі вступних іспитів

Кваліфікації Бакалавр історії та археології

Магістр історії та археології

Доктор філософії з історії та археології

Випускова кафедра Кафедра історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки

Опис спеціальності

Освітньо-професійна програма «Історія та археологія» успішно пройшла акредитацію НАЗЯВО і впроваджена в дію (Ліцензована і акредитована відповідно до рішення НАЗЯВО від 14 травня 2020 р. протокол № 8 (25) з галузі знань (спеціальності) 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія за рівнем бакалавр). Освітньо-професійна програма створена робочою групою з урахуванням Державного стандарту, регіональної освітньої зорієнтованості, та ґрунтується на положеннях і результатах сучасних наукових досліджень в галузі історичних наук, враховуючи інноваційну діяльність, у межах якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні теоретичні завдання й вирішувати практичні проблеми у сфері історії та археології, а також закладах освіти.

Освітньо-професійна програма «Історія та археологія» розроблена проектними групами ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» після консультацій із науковцями, потенційними роботодавцями, які підтвердили потребу в підготовці фахівців даного напряму.

Змістом навчального процесу спеціальності 032 «Історія та археологія» є здійснення фундаментальної і спеціальної підготовки для фахової практичної діяльності. Внаслідок цієї підготовки фахівець спеціальності «Історія та археологія» має можливість поєднувати освітянську, наукову і практичну підготовку, досконало володіти сучасними засобами і методами практичної діяльності за фахом, вміти самостійно та кваліфіковано вирішувати комплекс завдань відповідно до його функціональних обов’язків, здійснювати безперервне навчання, бути спроможним постійно нарощувати свої знання в сфері обраного фаху, вміти на практиці керуватися принципами наукової організації праці. Таким чином, випускники кафедри збільшують свої шанси на успішне працевлаштування, як в освітніх закладах, так і музеях, архівних установах, органах влади та управління.

Переваги навчання

 1. Статус державного національного університету.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є університетом європейського зразка, провідним вузом західного регіону, успішність якого підтверджена національними та міжнародними рейтингами вищих навчальних закладів.

 1. Академічна мобільність.

Під час навчання кожен охочий може взяти участь у програмах академічних обмінів із кращими європейськими та американськими університетами. Студенти можуть проходити виробничі практики та навчання за кордоном.

 1. Дистанційне та заочне навчання.

Перегляд відеолекцій, виконання завдання та тестів, відеоконференції в зручний для Вас час та місце. Можливість поєднувати навчання із працею.

 1. Ступенева освіта.

Підготовка фахівців за освітніми рівнями бакалавр та магістр. Кращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі. Можна також паралельно отримати другу вищу освіту.

 1. Участь у наукових дослідженнях.

Наші студенти є постійними призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад.

 1. Студентське самоврядування.

Студентська профспілка та студентський сенат забезпечують захист економічних та соціальних інтересів студентів.

 1. Насичене студентське життя.

Різноманітні спортивні секції, творчі і мистецькі колективи, численні гуртки, клуби за інтересами.

 1. Перспективи працевлаштування.

Тісна співпраця з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників університету.

Ф а х і в е ц ь   з   і с т о р і ї   т а   а р х е о л о г і ї:

 • вивчає, аналізує, систематизує знання про минуле людства;
 • оцінює поточну ситуацію;
 • прогнозує майбутнє.

Де і ким може працювати випускник бакалаврату

Бакалавр історії та археології може працювати в архівних, народознавчих та музейних установах, в туристичній, науковій, організаційно-управлінській сферах, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

Види професійної діяльності: наукова діяльність, аналітична діяльність, підготовка експертних висновків та науково-популярних текстів тощо.

Випускник бакалаврату може продовжити навчання в магістратурі.

Де і ким може працювати випускник магістратури

«Магістр» спеціальності №032 «Історія та археологія» може працювати та обіймати посади:

 • асистент, викладач вищого навчального закладу, викладач професійно-технічного закладу, вчитель загальноосвітнього навчального закладу;
 • молодший науковий співробітник, науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство);
 • архівіст, експерт з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігач експонатів, зберігач фондів;
 • молодший науковий співробітник, науковий співробітник (археографія, археологія);
 • археограф, археолог, етнолог, палограф;
 • молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (історія);
 • історик, історик (економіка), історик (політика), історик (суспільні відносини), консультант з питань історії;
 • молодший науковий співробітник, науковий співробітник (екскурствознавство);
 • екскурсознавець.

Випускник магістратури може продовжити навчання в в аспірантурі та докторантурі.

Освітня програма спеціальності 032 “Історія та археологія”. (бакалаврат)

Освітня програма спеціальності 032 “Історія та археологія” (магістратура)

Іспити ЗНО для вступу на 1 курс бакалаврат спеціальності 032 “Історія та археологіяˮ

Українська мова та література
x0.3
Історія України
x0.5
Іноземна мова / Біологія / Математика / Географія / Фізика / Хімія
x0.2

Відповідальний за прийом документів на спеціальність 032 “Історія та археологіяˮ – секретар приймальної комісії Роман Васильович Кобильник

Тел.: (067) 608 – 73 – 80

Е-мейл: roman.kobylnyk@pnu.edu.ua