Шологон Лілія Іванівна

Шологон Лілія Іванівна – професор кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, доктор історичних наук, професор, фахівець зі спеціальних історичних дисциплін, джерелознавства та історіографії історії України.

Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Українські педагогічні товариства Галичини і Буковини 80-х рр. ХІХ – початку ХХ ст.” за спеціальністю 07.00.01 – історія України (науковий керівник – проф. О. В. Добржанський). 2006 р. отримала вчене звання доцента кафедри історіографії і джерелознавства. 2017 р. захистила докторську дисертацію “Джерела українського походження з історії національно-культурного руху українців Східної Галичини (1848– 1914 рр.)” за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (науковий консультант – проф. Б. П. Савчук). Із червня 2020 р. працює на посаді професора кафедри історії слов’ян (15 березня 2021 р. кафедру перейменовано на кафедру історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки). Викладає такі навчальні дисципліни: “Вступ до спеціальності”, “Спеціальні історичні дисципліни”, “Національно-культурний рух українців Галичини (1848–1914 рр.): джерела та історіографія”, “Національний архівний фонд України: процес формування та методика використання”, “Усна історія: теорія, методологія, практика”, “Гендерні студії: здобутки української та зарубіжної історіографії”.
Є автором понад 100 наукових праць, з яких одна індивідуальна та одна колективна монографії.

Найважливіші праці:

1. Шологон Л. Боротьба українських педагогічних організацій Галичини та Буковини за поліпшення матеріального становища вчителів в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2002, вип. 5. С. 15–26.
2. Шологон Л. Хроніка діяльності Наукового товариства імені Шевченка на сторінках «Записок НТШ» (1892–1914 рр.) // Схід : аналітично- інформаційний журнал, 2006, № 1. С. 54–60.
3. Шологон Л. Спогади про видатних діячів української культури другої половини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках періодичних видань Західної України // Питання історії України. Збірник наукових статей. Чернівці : Зелена Буковина, 2006, т. 9. С. 47– 50.
4. Шологон Л. Закодавство в галузі освіти і розвиток шкільництва Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». Вип. 13 / Гол. ред. Ю. І. Терещенко. К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. С. 31–38.
5. Шологон Л. І., Цепенда І. Є. Освітня політика ЗУНР // Західно-Українська Народна республіка 1918–1923 : ілюстрована історія. Львів – Івано-Франківськ : «Манускрипт – Львів», 2008. С. 398–409.
6. Шологон Л. Спеціальні історичні дисципліни: мова та письмо: методичний посібник для студентів другого курсу Інституту історії і політології (спеціальність «Історія»). Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 30 с.
7. Шологон Л. Спеціальні історичні дисципліни : предмети і символи : методичний посібник для студентів другого курсу Інституту історії і політології (спеціальність «Історія»). Івано-Франківськ : Плай, 2008. 59 с.
8. Шологон Л. Джерела з історії театрального життя українців Галичини (1848–1914 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2009. – Вип. ХVІ. – С. 100–111.
9. Шологон Л. Програми політичних партій як джерело з історії українського національно-культурного руху (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія, вип. 18. Івано-Франківськ, 2011. С. 167–174.
10. Шологон Л. Видавнича діяльність Українського педагогічного товариства в Галичині (1881–1914 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2012, вип. 2. С. 28–31.
11. Шологон Л. Загальнодержавна та крайова статистика як джерело до вивчення національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Spheres of culture : journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Volume I. Lublin: Maria Curi-Sklodovska University in Lublin, 2012. S. 214–222.
12. Шологон Л. Національно-культурний рух українців Галичини середини ХІХ ст. на сторінках часопису «Зоря Галицька» (1848–1857 рр.) // Галичина : краєзнавчий та культурно-просвітній часопис. Івано-Франківськ, 2013, № 22–23. С. 334–337.
13. Шологон Л. Методичний посібник з нормативного курсу «Спеціальні історичні дисципліни : предмети і символи» для студентів другого курсу заочного відділення спеціальності «Історія» Інституту історії, політології і міжнародних відносин. Івано-Франківськ, 2013. 90 с.
14. Шологон Л. Методичний посібник з нормативного курсу «Спеціальні історичні дисципліни : предмети і символи» для студентів другого курсу спеціальності «Історія» Інституту історії, політології і міжнародних відносин. Івано-Франківськ, 2013. 74 с.
15. Шологон Л. Український таємний університет у Львові (1921–1925 рр.) // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2014, вип. 25–26. С. 368–372.
16. Шологон Л. Національно-культурний рух українців Галичини напередодні Першої світової війни : спроба джерелознавчого аналізу // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність / Перша світова війна в історичній долі народів Центрально-Східної Європи. Львів : Національна академія наук України, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича, 2014, вип. 24. С. 323–336.
17. Sholohon L. Ukrainian Public and Political Magazines of Galicia 1848–1914 : Analyses of Sources // Annals of Science and Education. 2015, № 2, volume V : «UCL Press». P. 279–284.
18. Шологон Л. І. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848–1914 рр.). Монографія. Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2015. 460 с.
19. Шологон Л. Національно-культурний рух українців Галичини 1848–1914 рр.: класифікація джерельного комплексу // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. Одеса, 2016. С. 154–165.
20. Шологон Л. «Національно-культурний рух українців Галичини (1848–1914 рр.) : джерела та історіографія» : конспекти лекцій для студентів третього курсу спеціальності «Історія». Івано-Франківськ, 2016. 96 с.
21. Шологон Л. Загальна характеристика актуалізованих джерел з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2016, № 28. С. 188–195.
22. Монолатій І., Шологон Л. Цивілізаційний погляд на українську культуру (Рецензія на монографію : Калакура Я. С. Українська культура : цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2016, № 28. С. 362–366.
23. Шологон Л. І. Джерела українського походження з історії національно-культурного руху в Східній Галичині (1848–1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук : спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Черкаси, 2017. 40 с.
24. Шологон Л. І. Формування джерельного комплексу з історії національно-культурного руху українців Галичини 1848–1914 рр. (на прикладі українських архівних та бібліотечних установ) // Емінак. Науковий щоквартальник. 2018. № 4 (24) жовтень-грудень, том 1. С. 122–127.

Контакти: liliya.shologon[@]pnu.edu.ua, (0342) 59-61-46