Стефанюк Галина Василівна

СТЕФАНЮК ГАЛИНА ВАСИЛІВНА – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, кандидат історичних наук, доцент, фахівець зі спеціальних історичних дисциплін, джерелознавства та історіографії історії України, актуальних проблем Другої світової війни.

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

Профіль ID Web of Science

Профіль Scopus Author Identifier

Біографія

Народилася 26 травня 1971 року в с. Гарасимів Тлумацького району Івано-Франківської області. Після закінчення Гарасимівської ЗОШ у 1986–1990 рр. навчалася у Косівському технікумі народних художніх промислів імені В. Касіяна, у 1994–1999 рр. – в Прикарпатському університеті імені В. Стефаника за спеціальністю «Історія».

З 1990 до 1994 р. працювала вчителем образотворчого мистецтва, а з 1994 до 2001 р. – вчителем історії Гарасимівської ЗОШ І–ІІІ ст. З 2002 до 2020 року працювала на кафедрі історіографії і джерелознавства, а з 01 липня 2020 р. – на кафедрі історії слов’ян (15 березня 2021 р. кафедру перейменовано на кафедру історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

10 жовтня 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941–1944 рр.)», а 9 лютого 2005 р. рішенням Вищої атестаційної комісії України присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України». 22 грудня 2006 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента.
Займається дослідженням актуальних проблем історії Другої світової війни, східногалицького соціуму в умовах війни у 1939–1945 рр. та вивченням культурних процесів у Західній Україні у 1941–1944 рр.

З 16 жовтня до 03 грудня 2019 року пройшла стажування на тему «Історіописання Другої світової війни: питання методології та джерелознавства» у Відділі історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України.

На Факультеті історії, політології і міжнародних відносин, а саме на спеціальності 032 Історія та археологія, викладає навчальні дисципліни «Джерелознавство і архівознавство», «Історична географія», «Джерела з історії України», «Теорія і методика наукових досліджень», а також спецкурс «Етнополітичні процеси в Західній Україні в роки Другої світової війни: джерела та історіографія». На спеціальності 014 Середні освіта (Історія) викладає дисципліни «Джерелознавство і архівознавство», «Історична географія на уроках історії в середній школі», «Джерела з історії України у шкільній освіті», «Теорія і методика наукових досліджень та основи академічного письма» і «Науковий семінар».

Стажування в Інституті історії Поморського університету в Слупську (Республіка Польща). 01 березня 2023 р. – 31 травня 2023 р. Тема стажування : «Використання досвіду організації освітнього процесу на спеціальності «Public history» у вивченні спеціальних галузей історичної науки».

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

 

 1. Архіви окупації. 1941 – 1944 / Державний комітет архівів України; Упорядник Н. Маковська. К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. С. 811 – 817.
 1. Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. К.: Наукова думка, 2011. С. 392–412.
 1. Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська). Івано-Франківськ – Львів – Київ: Манускрипт-Львів, 2012. 584 с.

СТАТТІ

 

 1. Стефанюк Г.В. Освітня політика нацистського режиму в Галичині (1941–1944 рр.). Вісник Прикарпатського університету. Історія. Івано-Франківськ, 2001. Вип. IV – V. С. 107 – 114. (Співавтор – Сворак С.Д.)
 2. Стефанюк Г.В. Народна освіта Галичини в умовах окупаційного режиму (1941–1944 рр.). Україна і Польща в XX столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин. Збірник наукових праць. Київ-Краків, 2002. С. 182 – 186.
 1. Стефанюк Г.В. Питання захисту національної школи у діяльності УГКЦ у роки Другої світової війни. Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. Івано-Франківськ: Плай, 2002. С. 383 – 388.
 1. Стефанюк Г.В. Політичні акції ОУН на початку радянсько-німецької війни. Україна між минулим і майбутнім: Матеріали Всеукраїнської наукової кон­ференції. Київ: Видавництво національної Академії внутрішніх справ України, 2002. С. 232 – 235.
 1. Стефанюк Г.В. Українська школа в політичних планах німецької окупаційної адміністрації в 1941–1944 рр. Людина і політика. № 2 (20). Київ-Харків-Львів-Донецьк, 2002. С. 19 – 28.
 1. Стефанюк Г.В. Німецька освітня політика в Україні (1941–1944 рр.) в історіографії. САRРАТІСА – Карпатика. Україна на зламі століть: актуальні проблеми історії, етнології та політології. Вип. 26. Ужгород: Видавництво Ужгородського національного університету, 2003. С. 97 – 108.
 1. Стефанюк Г.В. Українська громадськість в боротьбі за національну освіту та культуру в 1941–1944 рр. (На матеріалах західних областей України). Вісник При­карпатського університету. Історія. Івано-Франківськ, 2003. Вип. VII. С. 31 – 43.
 1. Стефанюк Г.В. Культурно-освітня діяльність ОУН в роки Другої світової вій­ни. Українська Повстанська Армія – феномен національної історії: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Івано-Франківськ: Плай, 2003. С. 85 – 89.
 1. Стефанюк Г.В. Культурно-освітня діяльність ОУН в роки Другої світової війни. Краєзнавець Прикарпаття. № 1. 2003. С. 61 – 63.
 1. Стефанюк Г.В. Українське вчительство Західної України в період німецького “нового порядку” (1941–1944 рр.). Науковий вісник Ужгородського університету. Історія. Вип. 10. Ужгород: Вісник Карпат, 2004. С. 60 –67.
 1. Стефанюк Г.В. Українське вчительство Західної України в період німецького “нового порядку” (1941–1944 рр.). Схід (аналітично-інформаційний журнал). № 4 (62). Донецьк, 2004. С. 60 – 63.
 1. Стефанюк Г.В. Особливості німецької освітньої політики у Генеральній Губернії та Райхскомісаріаті Україна в період Другої світової війни (1941 – 1944 рр.). Україна соборна: Збірник наукових статей. К., 2005. Вип. 2. Ч. ІІ. С. 364 – 371.
 1. Стефанюк Г.В. Національно-визвольний рух на Коломийщині в роки Другої світової війни. Коломия давня і нова: міська цивілізація в історії та культурі / Матеріали регіональної науково-теоретичної конференції, присвяченої 600-річчю надання Коломиї магдебурзького права. Коломия: Вік, 2005. С. 91 – 100.
 1. Стефанюк Г.В. Соціальне і матеріальне становище освітян Західної України в 1941 – 1944 рр. Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових статей. Вип. 9. Ч. 3. К., 2005. С. 70 – 78.
 1. Стефанюк Г.В. На службі історичної науки (До 50-річчя від дня народження професора Олександра Лисенка). Галичина: науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2005. № 11. С.327 – 328. (Співавтори – Кугутяк М.В., Марчук В.В., Марущенко О.В.).
 1. Стефанюк Г.В. Шкільна молодь Західної України в контексті ідеологічних впливів в період нацистської окупації (1941 – 1944 рр.). Сторінки історії. Вип. 23. К.: “Політехніка”, 2006. С. 181 – 190.
 1. Стефанюк Г.В. Соціальна парадигма українського шкільництва в Галичині у роки німецької окупації (1941 – 1944 рр.). Архіви окупації. 1941 – 1944 / Державний комітет архівів України; Упорядник Н. Маковська. К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. С. 811 – 817.
 1. Стефанюк Г.В. Українське питання в контексті німецької східної політики (1941 – 1944 рр.). Схід. Аналітично-інформаційний журнал. № 1 (73). 2006. С. 63 – 66.
 1. Стефанюк Г.В. Соціальний фактор в культурно-освітньому житті Галичини і Волині у період нацистського “нового порядку” (1941 – 1944 рр.). Сторінки воєнної історії України. К.: Інститут історії України НАН України, 2006. Т.10. Ч.1. С. 468 – 476.
 1. Стефанюк Г.В. Освіта як чинник національної культури у програмових засадах ОУН(Б) періоду Другої світової війни. Вісник Прикарпатського національного університету. Історія. Вип. Х – ХІ. 2006. С. 46 – 55.
 1. Стефанюк Г.В. Відносини українського національного руху з німецькими політичними чинниками в роки окупації. Схід. Аналітично-інформаційний журнал. № 6 (84). 2007. С. 61 – 66.
 1. Стефанюк Г.В. Програмові засади та діяльність ОУН(Б) щодо розвитку української школи в період нацистського “нового порядку” (1941–1944 рр.). Галичина: науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2008. № 14. Ч. 1–2. С. 242–248.
 1. Стефанюк Г.В. Політика нацистської окупаційної влади щодо східногалицького соціуму у 1941–1944 рр.). Сторінки воєнної історії України. Вип. 12. К.: Інститут історії України НАН України, 2009. С. 169 – 176.
 1. Стефанюк Г.В. Акт відновлення державності України 30 червня 1941 р.: передумови, хід, наслідки. Галичина: науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис. Вип. 15/16. Івано-Франківськ, 2009. С. 327–332.
 1. Стефанюк Г.В. Українське шкільництво Станіславщини в період нацистського “нового порядку” (1941 – 1944 рр.)). Вісник Прикарпатського національного університету. Історія. Вип. ХV. 2009. С. 25 – 32.
 1. Стефанюк Г.В. Реалізація окупаційної політики нацистською владою в Галичині в 1941–1944 рр. Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки. Черкаси, 2011. С. 86–105.
 1. Стефанюк Г.В. Національно-патріотичне виховання української молоді в період Другої світової війни. Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі: Україна – Туреччина. Сьомий міжнародний симпозіум 29 – 31 травня 2009 р. Івано-Франківськ, 2011. С. 349–357.
 1. Стефанюк Г.В. Східногалицький соціум в контексті соціально-економічної політики нацистської окупаційної влади в Україні у 1941–1944 рр.  Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції. К., 2011. С. 504–511.
 1. Стефанюк Г.В. Соціальні аспекти самостійницького руху ОУН(Б) в роки Другої світової війни. Український національно-визвольний рух ХХ ст.: ідейно-політичний, організаційний та військовий аспекти (до 95-річчя Другого зимового походу, 70-річчя похідних груп ОУН та 70-річчя Олевської республіки Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Житомир, 18-20 листопада). 2011 р.) / за ред. Г.М. Махуріна, С.В. Стельниковича. Житомир: Рута, 2011. С. 99–106.
 1. Стефанюк Г.В., Галайчук І.Р. Джерела до вивчення повсякдення східногалицького соціуму в роки Другої світової війни. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 20. Івано-Франківськ, 2011. С. 174–180.
 1. Стефанюк Г.В. Трудові депортації населення Східної Галичини й Волині в Німеччину (1941–1944 рр.). Волинь і волиняни у Другій світовій війні: збірник наукових праць (за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої подіям Другої світової війни на території Волинської області) / упоряд. М. М. Кучерепа. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012.  С. 502–506.
 1. Стефанюк Г.В. Формат “влада–суспільство” у дистрикті “Галичина” (1941–1944 рр.). Галичина: науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис. Вип. 20–21. Івано-Франківськ, 2012. С. 298–303.
 1. Стефанюк Г.В. Заходи німецької окупаційної адміністрації у сфері зайнятості східногалицького соціуму в 1941–1944 рр. Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 23. Івано-Франківськ, 2013. С. 106–111.
 1. Стефанюк Г.В. Періодичні видання 1941–1944 рр. як джерело до вивчення соціально-правового становища населення Галичини в умовах нацистської окупації. Галичина: науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2013. № 22–23. С. 551–557.
 1. Стефанюк Г.В. Соціальна парадигма діяльності ОУН (Б) в роки Другої світової війни. Галичина: науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2013. № 24. С. 84–89.
 1. Стефанюк Г.В., Савіцький Р.П. Східногалицьке суспільство в контексті національно-визвольного руху 1941–1944 рр. у вітчизняних джерелах. Галичина: науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2013. № 24. С. 265–272.
 1. Стефанюк Г.В. Соціальне становище вчительства Галичини в роки нацистського «нового порядку». Інтелігенція і влада: матеріали Шостої Всеукраїнської наукової конференції (Одеса, 20–23 травня 2014 р.). Одеса: Астропринт, 2014. С. 233–235.
 1. Стефанюк Г.В. Суспільна допомога українцям Галичини в період нацистського «нового порядку». Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство. Збірник наукових праць / відп. ред. О.Є. Лисенко. К.: Інститут історії України НАН України, Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років», Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2014. С. 391–399.
 1. Стефанюк Г.В., Клоновський Ю.С. Діяльність Ордену єзуїтів у Станиславові (1715–1946 рр.). Галичина: науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2015. № 27.

 

 1. Стефанюк Г.В. Соціальні аспекти українського самостійницького руху в роки Другої світової війни. Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого Зимового походу)» м. Житомир, 18–19 листопада 2016 р. Збірник наукових праць. Житомир, 2016. С. 88–92.

 

 1. Стефанюк Г.В. Соціально-економічні аспекти державотворчих ідей ОУН(Б) у 40–50-х рр. ХХ ст. Галичина: науковий і культурно-просвітний краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2017. № 29. С. 66–71.
 1. Стефанюк Г.В. Працевикористання українців Східної Галичини та Волині як складова нацистської політики в 1941–1944 рр. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки.2018. № 6 (379). С. 63–68.
 1. Стефанюк Г.В. Оподаткування населення Галичини та Волині в роки німецької окупації (1941–1944 рр.). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки.2019. № 9 (393). С. 81–86.
 1. Стефанюк Г.В. Періодика воєнного часу як джерело до вивчення соціально-правового становища східногалицького соціуму в 1941–1944 рр. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6-8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. Нац. Ун-т ім. В.Стефаника, 2020. С. 76-77.
 1. Стефанюк Г.В. Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни: правда і науковий дискурс. Ponad podziałami. Wspólne perspektywy i aspiracje polsko-ukraińskiej współpracy naukowej: monografia. №19. Szczecinek, 2020.

 

Навчально-методичні посібники

 

 1. Стефанюк Г.В. Історія України: Збірник тестів для абітурієнтів, які поступають на спеціальності “Історія”, “Політологія”, “Філософія”, “Релігієзнавство”. Івано-Франківськ: Плай, 2005. С. 44 – 60. ( Співавтори – Бурдуланюк В.М., Галицька-Дідух Т.В., Дебенко В.З.).
 1. Стефанюк Г.В. Джерелознавство: Навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання до курсу. Івано-Франківськ, 2006. 47 с. ( Співавтор – Дерев’янко С.М.).
 1. Стефанюк Г.В. Методичний посібник з курсу “Джерела з історії України” для студентів Інституту історії і політології. Івано-Франківськ: Плай, 2006. 55 с.
 1. Стефанюк Г.В. Історична географія: навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги, комплексні кваліфікаційні та тестові завдання / Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2008. 47 с.
 1. Стефанюк Г.В. Теорія і методика наукового дослідження: навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги, комплексні кваліфікаційні та тестові завдання / Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2008. 44 с.
 1. Стефанюк Г.В. Культурні процеси в Західній Україні у період Другої світової війни / Навчально-методичний посібник зі спецкурсу. Івано-Франківськ, 2008. 44 с.
 1. Стефанюк Г.В. Етнополітичні процеси в Західній Україні у роки Другої світової війни: джерела та історіографія / Навчально-методичний посібник зі спецкурсу. Івано-Франківськ, 2008. 44 с.
 1. Стефанюк Г.В. Теорія і методика наукового дослідження. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2010. 65 с.
 1. Стефанюк Г.В. Історична географія. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії і політології. Івано-Франківськ, 2012. 76 с.
 1. Стефанюк Г.В. Історична географія: опорні конспекти і самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії і політології (заочна форма навчання). Івано-Франківськ, 2012. 125 с.
 1. Стефанюк Г.В. Теорія і методика наукового дослідження: опорні конспекти і самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин (заочна форма навчання). Івано-Франківськ, 2013. 125 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерела з історії України: опорні конспекти і самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин (заочна форма навчання). Івано-Франківськ, 2013. 130 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерелознавство: опорні конспекти і самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин (заочна форма навчання). Івано-Франківськ, 2013. 127 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерелознавство: опорні конспекти і самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин. Івано-Франківськ, 2013. 132 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерелознавство: схеми, слайди, глосарій. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин. Івано-Франківськ, 2014. 125 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерела з історії України: схеми, слайди, глосарій. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин. Івано-Франківськ, 2013. 130 с.
 1. Стефанюк Г.В. Етнополітичні процеси в Галичині у роки Другої світової війни: джерела та історіографія (опорні конспекти і самостійна робота). Навчально-методичний посібник зі спецкурсу. Івано-Франківськ, 2014. 135 с.
 1. Стефанюк Г.В. Архівознавство: опорні конспекти і самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин (заочна форма навчання). Івано-Франківськ, 2015. 140 с.
 1. Стефанюк Г.В. Архівознавство: опорні конспекти і самостійна робота. Методичні вказівки для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин (денна форма навчання). Івано-Франківськ, 2015. 140 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерела з історії України: схеми, глосарій. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин (заочна форма навчання). Івано-Франківськ, 2015. 130 с.
 1. Стефанюк Г.В. Теорія і методика наукового дослідження: схеми, глосарій. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин. Івано-Франківськ, 2015. 130 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерела з історії України: схеми, глосарій. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин (денна форма навчання). Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. 96 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерелознавство: схеми, глосарій. Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин (денна форма навчання). Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. 92 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерелознавство і архівознавство: опорні конспекти лекцій і самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин (заочної форми навчання). Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. 132 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерелознавство і архівознавство: схеми, самостійна робота, глосарій. Навчально-методичний посібник для студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин (денної форми навчання). Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. 130 с.
 1. Стефанюк Г.В. Теорія і методика наукового дослідження: схеми, самостійна робота, глосарій. Навчально-методичний посібник для студентів факультету історії, політології і міжнародних відносин. Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. 125 с.
 1. Стефанюк Г.В. Історична географія на уроках історії в середній школі: опорні конспекти лекцій, глосарій, самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Івано-Франківськ : ПНУ, 2017. 147 с.
 1. Стефанюк Г.В. Етнополітичні процеси в Західній Україні в рки Другої світової війни: джерела та історіографія. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ : ПНУ, 2017. 60 с.
 1. Стефанюк Г.В. Історична географія: опорні конспекти лекцій, глосарій, самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ : ПНУ, 2017. 133 с.
 1. Стефанюк Г.В. Методичні рекомендації для виконання дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» та 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ : ПНУ, 2018. 52 с.
 1. Стефанюк Г.В. Теорія і методика наукових досліджень: опорні конспекти лекцій, глосарій, самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ : ПНУ, 2018. 132 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерела з історії України у шкільній освіті опорні конспекти лекцій і самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)». Івано-Франківськ : ПНУ, 2018. 161 с.
 1. Стефанюк Г.В. Теорія і методика наукових досліджень: опорні конспекти лекцій, глосарій, самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)». Івано-Франківськ : ПНУ, 2018. 150 с.
 1. Стефанюк Г.В. Розвиток історичного і логічного мислення на уроках історії. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : ПНУ, 2018. 62 с.
 1. Марущенко О.В., Стефанюк Г.В. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт освітнього рівня «Магістр» спеціальностей 014 «Середня освіта. Історія» та 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ, 2018. 35 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерелознавство і архівознавство: інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» та 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ: ПНУ, 2019. 141 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерелознавство і архівознавство: опорні конспекти лекцій. Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності та 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ: ПНУ, 2019. 128 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерела з історії України: інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи для студентів спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ: ПНУ, 2019. 80 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерела з історії України: опорні конспекти лекцій, глосарій, самостійна робота. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 032 «Історія та археологія» денної і заочної форм навчання. Івано-Франківськ: ПНУ, 2019. 152 с.
 2. Стефанюк Г.В. Теорія і методика наукових досліджень та основи академічного письма. Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)». Івано-Франківськ: ПНУ, 2019. 152 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерелознавство та історіографія. Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ: ПНУ, 2020. 134 с.
 1. Стефанюк Г.В. Історична географія у схемах і зображеннях. Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ: ПНУ, 2020. 153 с.
 1. Стефанюк Г.В. Історична географія: інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи для студентів спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ: ПНУ, 2020. 62 с.
 1. Стефанюк Г.В. Джерела з історії України у шкільній освіті в схемах і зображеннях. Навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання  спеціальності  014 «Середня освіта (Історія)». Івано-Франківськ: ПНУ, 2020. 148 с.

Контакти: galyna.stefanyuk[@]pnu.edu.ua, (0342) 59-61-46