ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Стратегія розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 2020-2027 рр. 

Студентський путівник 2023

Положення про освітній і навчальний процес

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (1996)

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (pdf)

Положення про навчально-методичний відділ 

Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент (наказ ректора про введення в дію № 309 від 19.05.2023 р.)

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №135)  

Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №134) 

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (наказ про введення в дію від 19.05.2023 р. № 309)

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 7) (введено в дію наказом ректора № 417 від 03.07.2023 р.)

Зразки навчальних планів :

Оновлені бланки протоколів ЕК-2022 рік

Типове положення про кафедру Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” (наказ про введення змін № 361 від 31 липня 2020 р.)

Положення Про факультет (навчально-науковий інститут) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету (введено в дію наказом ректора № 309 від 19.05.2023 р.)

Положення про порядок визнання результатів навчання та ліквідацію академічної різниці (введено в дію наказом ректора від 12.06.2023 р. № 362).

Положення про порядок призначення іменних стипендій Вченої ради (2009)

Положення про призначення і виплату академічних і соціальних стипендій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 2) (введено в дію наказом ректора від 13.09.2023 р. № 675)

Положення про порядок навчання здобувачів освіти за індивідуальним графіком у  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 3) (введено в дію наказом ректора №672 від 24.11.2022 р.)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» №11 від 29.11.2017 р.

Положення про про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №766 від 15.11.2019 р.)

Положення про організацію та проведення практики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника» ( введено в дію наказом ректора №246 від 28.04.2023)

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів вищої освіти  Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (введено в дію наказом ректора № 309 від 19.05.2023 р.)

Положення про визнання  результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 3) (введено в дію наказом ректора № 672 від 24.11.2022 р.)

Положення про освітні програми у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Нова редакція)  (введено в дію наказом ректора № 146 від “29” березня 2022 року; із внесеними змінами наказом ректора від 16 червня 2022 р., № 278, від 14 липня 2022 р., № 337).

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (введено в дію наказом ректора № 309 від 19.05.2023 р.)

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (введено в дію наказом ректора № 725 від 07.12.2020 р.) 

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів освіти у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (нова редакція) (введено в дію наказом ректора № 794 від 31.12.2020 р.)

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№2 від 8.12.2014р., внесено зміни наказом ректора №888 від 27.12.2019 р.)

Положення про Болехівський навчальний центр дистанційних комунікацій Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника (введено в дію наказом ректора № 357 від 16.06.2021 р.)

Положення про кадрове забезпечення освітніх програм та кадрове забезпечення освітнього процесу освітніх програм у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Нова редакція) (введено в дію наказом ректора № 146 від 29.03.2022 р.).

Положення про електронну відомість у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (введено в дію наказом ректора № 11 від 06.01.2022 р.).

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (наказ про введення в дію  № 52 від 01.02.2023 р.)

Положення про стипендіальну комісію у Прикарпатському національному університеті імені василя Стефаника (Редакція 2) (введено в дію наказом ректора від 13.09.2023 р. № 675)

Документація про роботу науково-педагогічних працівників

Електронний фонд локальних нормативно-правових документів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

Положення про політику академічної доброчесності