Комар Володимир Леонович

Комар Володимир Леонович – завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, доктор історичних наук, професор, фахівець з історії Польщі та українсько-польських відносин.

Біографія

Народився 24 квітня 1964 р. в селі Слобода-Болехівська Долинського району Івано-Франківської області. Закінчив восьмирічну школу в 1979 р.,   Львівський технікум промислової автоматики у 1983 р., Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника в 1992 р., аспірантуру в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника в 1997 р. Кандидатську дисертацію на тему: “Українське питання в національній політиці Польщі (1935–1939 рр.)” захистив у 1998 р. Працював у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника лаборантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри історії слов’ян, начальником відділу наукової та навчально-методичної діяльності університету. Докторську дисертацію на тему: “Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921–1939 рр.)” захистив у 2011 р. зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. У 2002 р. одержав атестат доцента, а в 2012 р. – професора по кафедрі історії слов’ян. Починаючи з 2006 р.,  успішно обирався на посаду завідувача кафедри історії слов’ян. З 15 березня 2021 р. очолює кафедру історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки. Автор понад 150 наукових праць опублікованих  в Україні, Англії, Литві, Польщі та Туреччині. Учасник більше 120 міжнародних та всеукраїнських наукових форумів: конгресів, симпозіумів, конференцій тощо. Член редколегій українських і зарубіжних наукових журналів та спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в Україні. Пройшов наукові стажування в Жешувському  університеті й Поморській академії в Слупську (Республіка Польща). Читає лекційні курси з “Історії Центрально-Східної Європи нового й новітнього часу”, “Українсько-польських відносин у ХIХ–ХХІ ст.” та інші. За вагомі наукові здобутки нагороджений почесною грамотою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради.

Сфера наукових зацікавлень: польські геополітичні концепції, українсько-польські відносини, національні відносини в міжвоєнній Польщі.

Публікації  2019–2023 рр.

 1. Комар В. Л. Молодіжна політика в санаційній Польщі 1930-х років. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. 2018–2019. Випуск 19–20. Ювілейний збірник на пошану Степана Качараби. C. 98–112.
 2. Комар В. Л. Українське питання в національній політиці міжвоєнної Польщі. Волинь – 43: міфи і реальність. Збірник наукових праць. Упорядн. Кучерепа М. М., Шваб А. Г. Луцьк : Вежа-Друк, 219. C. 83–92.
 3. Komar V., Komar I. Eastern Europe in Polish Political Conceptions during 20-30-s of the 20th century. Skhid, Historical Sciences, Kyiv 2019, №4(162), pp. 41–46. http://skhid.kubg.edu.ua/issue/view/10648
 4. КомарВ., Шиманович А. Козацькі військові формування в політиці іноземних держав 1918–1945 рр. Київські історичні студії. Науковий журнал 2019. №1(8). С. 17 – 26.
 5. Комар В., Лофердюк О. Українська Гуцульщина в контексті національної політики Польщі 30-х рр. ХХ ст. Гуцульщина – слов’янська Атлантида: історія, культура, туризм, персоналістика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції на пошану професора Петра Сіреджука за нагоди 70-ліття. Краків – Івано-Франківськ – Космач : „Wierchy”, 2019. C. 58–72.
 6. Комар В. Л. Степова terra incognita. Рецензія на монографію: Пилипчук  Я. В. «Соціальна історія кипчаків у ІХ–ХШ ст.» Київ–Вінниця: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, ТОВ «Твори», 2018. 340с.».  Гілея: науковий вісник.   Вип. 142(1). С. 210–213.  [Електронний ресурс] URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_142%281%29__44
 7. Комар В., КомарІ. Українці у міжвоєнній Польщі.  Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków:  polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne.  Monografia naukowa pod. red.: prof. Roman Drozd, dr hab. Bohdan Halczak. Słupsk–Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2020. С. 122–133.
 8. Komar V. Udział Ukraińców w ruchu prometejskim okresu międzywojennego. W stulecie powrotu odrodzonego państwa polskiego na mapie Europy i świata. Polska myśl geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX wieku. Monografia zbiorowa pod. red.D. Iwaneczko i B. Wójcika. Rzeszów: Oddział w Rzeszowie IPN, 2020. S. 157–169.
 9. Komar V. Wojna polsko-bolszewicka i Ukraina w latach dwudziestych XX w. 1920 rok – wojna światów. Studia przypadków w stulecie bitwy warszawskiej. Monografia naukowa pod. E. Kowalczyk, K. Rokicki. Warszawa 2021. S. 17–37. 
 10. Комар В. Л. Співпраця Польщі з державами на постімперському просторі Росії (1918–1923 рр.). Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918– Monografia naukowa. Wrocław, 2021. S.18–34.
 11. Комар В. Л. Східна Галичина і Західна Волинь у політиці прометеїзму міжвоєнної Польщі. Українсько-польські відносини. Новітня доба / [відп. ред. Микола Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. Крип’якевича. Вид. 2-ге доп. і випр. Львів, 2020.  С. 230–244.
 12. Комар В. Л. Про автора. Дрозд Р. Вигнали і забрали. Позбавлення українців їхньої малої батьківщини в комуністичній Польщі. Івано-Франківськ–Слупськ: «Лілея-НВ», 2020. С. 203–206.
 13. Комар В. Л. Політика Польщі щодо УНР у міжвоєнний період. Ольвійський форум – 2021 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : XV міжнар. наук. конф. 10–13 червня 2021 р., м. Миколаїв : програма та тези доп. : Міжнародної наукової конференції «Українсько-польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору»: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 80 с.
 14. Lyzen Y., Komar V., Soliar I. The Entente’s second inter-union mission under the chairmanchip of Joseph Barthelme (February 20 – march 3, 1919). Codrul Cosminului. XXVII. 2021. №2, p. 331–354. https://doi.org/10.4316/CC.2021.02.002 Scopus (Румунія).
 15. Комар В. Л. Політика Польщі в Східній Європі у 20-х роках ХХ ст. Українсько-словацькі військові підрозділи австро-угорської армії у Великій війні: на шляху до незалежності. Колективна монографія. За ред. С. Адамовича. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2022. С. 38–60.
 16. Комар В. Андрусишин Н. Козаки в прометеївському русі міжвоєнного періоду. Матеріали міжнародного науково-інформаційного круглого столу ««Козацький фактор” у сучасній російсько-українській війні й досвід ХХ ст.»». Львів, 2022. С. 43–55.
 17. Комар В., Романюк В. Чорноморська доктрина Юрія Липи та її інтерпретації . Етнос і культура. Івано-Франківськ, 2021–2022. № 18–19. С. 83–89.
 18. Комар В. Л. Співпраця Польщі і Української Народної Республіки у 20-х роках ХХ століття. Уманська Старовина. 2022. Вип. 9. С. 39–48.
 19. Комар В. Л. Історіографія прометеївського руху міжвоєнного періоду. Помежів’я історій. Націотворчі, культурні та туристичні виміри минулого і сьогодення України: Колект. монограф. / Заг. наук. ред. І. Монолатія, Л. Польової. Івано Франківськ: Лілея НВ, 2023. С. 76–86.
 20. Комар В., Комар І., Пуйда Р. Радянський Союз у політиці прометеїзму II Річпосполитої (1920–1930-ті роки). Український історичний журнал. 2023.  Число 1.  С. 82–102. doi: https://doi.org/10.15407/uhj01.082  Web of Science

Література про вченого:

Кугутяк М., Федорчак П. Комар Володимир Леонович. Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової  й громадської діяльності / Під ред. професора М. Кугутяка. Івано-Франківськ, 2010. С. 175–176.

Кугутяк М., Вітенко М. Від захоплення історією до справи всього життя (до 50-річчя з дня народження професора Володимира Леоновича Комара). Галичина. 2014. №25–26. С. 16–18.

Жерноклеєв О. С. Комар Володимир Леонович.

Контакти: volodymyr.komar[@]pnu.edu.ua, (0342) 59-61-46