Комар Володимир Леонович

Комар Володимир Леонович – завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, доктор історичних наук, професор, фахівець з історії Польщі та українсько-польських відносин.

Біографія

Народився 24 квітня 1964 р. в селі Слобода-Болехівська Долинського району Івано-Франківської області. Закінчив восьмирічну школу в 1979 р.,   Львівський технікум промислової автоматики у 1983 р., Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника в 1992 р., аспірантуру в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника в 1997 р. Кандидатську дисертацію на тему: “Українське питання в національній політиці Польщі (1935 – 1939 рр.)” захистив у 1998 р. Працював у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника лаборантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри історії слов’ян, начальником відділу наукової та навчально-методичної діяльності університету. Докторську дисертацію на тему: “Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921 – 1939 рр.)” захистив у 2011 р. по спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. У 2002 р. одержав атестат доцента, а в 2012 р. – професора по кафедрі історії слов’ян. Двічі, починаючи з 2006 р.,  успішно обирався на посаду завідувача кафедри історії слов’ян, яку очолює й до тепер (15 березня 2021 р. кафедру перейменовано на кафедру історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки). Автор понад 120 наукових праць опублікованих  в Україні, Англії, Литві, Польщі та Туреччині. Учасник більше 100 міжнародних та всеукраїнських наукових форумів: конгресів, симпозіумів, конференцій тощо. Член редколегій українських і зарубіжних наукових журналів та спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в Україні. Входить до складу Комісії НАН України з вивчення українсько-польських історичних та культурних зв’язків. Пройшов наукові стажування в Україні й за кордоном – в Ягеллонському й Варшавському університетах, а також Літературно-науковому інституті й Польській бібліотеці в Парижі. Читає лекційні курси з “Історії Центрально-Східної Європи нового часу” й “Українсько-польських відносин у ХIХ–ХХ ст.”. За вагомі наукові здобутки нагороджений почесною грамотою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради.

Сфера наукових зацікавлень: історія Польщі, політична думка і міжнаціональні відносини в Польщі 1918–1939 рр., українсько-польські відносини.

Найважливіші праці:

 • Комар В. Л. Концепція прометеїзму в політиці  Польщі (1921 – 1939 рр.) : наукова монографія / Володимир Комар. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 360 с.
 • Комар В. Л. Формування політики нормалізації польсько-українських відносин у Галичині в 30-х рр. ХХ ст. / Володимир Комар // З історії українсько-польських відносин другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. : колективна монографія / [П. С. Федорчак, І. Є. Цепенда, В. Л. Комар та ін.] ; за ред. П. С. Федорчака. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. – 255 с.
 • Комар В. Польсько-українська співпраця в прометеївському русі міжвоєнного періоду / В. Л. Комар // Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy: monografja / [pod. red. K. Jędraszczyk, O. Krasiwskiego, W. Sobczaka]. – Poznań : Wyd-wo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012. – 451 s.
 • Komar W. Emigracja URL w ruchu prometejskim okresu międzywojennego / W. Komar  // Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918 – 1940) / [pod. red. M. Kornata]. – Warszawa : Wyd-wo Instytutu Historii PAN, 2012. – 356 s.
 • Komar W. Stosunki polityczne Ukraińców i Tatarów krymskich w okresie międzywojennym / W. Komar  // Nowy Prometeusz. – Warszawa: Dom Kaukaski w Polsce; Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.– №2. – S. 185 – 198.
 • Комар В. Л. Політика прометеїзму Польщі міжвоєнного періоду в історіографії / Володимир Комар // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 11. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ  ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 232 – 241.
 • Komar W. Władyslaw Antoni Pelc : rys biografii prometejskiej / Wołodymyr Komar // Nowy Prometeusz. – Warszawa: Dom Kaukaski w Polsce; Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.– №6. – S.75 – 84.
 • Komar W. Petlurowcy na emigracji w Polsce w latach 1921 – 1939 / Wołodymyr Komar // Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich oraz ukraińskich. – Pod. red. Wacława Wierzbieńca. – T. I Historia – Religija. – Jarosław: Wyd-wo: Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2014.– S. 121 – 131.
 • Комар В. Юзеф Пілсудський і його соратники в боротьбі за незалежність Польщі напередодні Першої світової війни / Володимир Комар // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Ігор Соляр, відп. секретар Марина Чебан]; НАН України, Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – Вип. 26. – С. 133 – 139.
 • Komar V. Ideas create anti-russian bloc nations in the XVII–XVIII centuries / Volodımır Komar // Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500–1800) Bildiriler. – İstanbul : «Çamlıca», 2015. – P. 169–180.
 • Komar W. Miasto Stanisławów pod sowiecką i niemiecką okupacją / W. Komar // Scripta Historica. – Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2015. – Nr21. – S. 187–196.
 • Komar W. Беларусь в восточной политике Польши в 1920-х годах / Wołodymyr Komar // Nowy Prometeusz. – Warszawa: Dom Kaukaski w Polsce; Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.– Nr9. – S. 95 – 104.
 • Комар В. Армія УНР від еміграції до Другого зимового походу в 1920 – 1921 рр. / Володимир Комар // Історія та історіографія в Європі. – К., 2016. – Вип. 5: Україна в ХХ – ХХІ століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 69 – 76.
 • Комар В. Л. Поляки у визвольній боротьбі народів Євразії в 1920-х роках / Володимир Комар // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : Колективна монографія / Наукова редакція д. і. н., проф. С. С. Троян. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – С. 72 – 92.
 • Комар В. Л. В орбіті польського прометеїзму // Проект «Україна»: Галичина і Волинь у складі міжвоєнної Польщі. Колективна монографія / В. Вісин, Р. Голик, В. Голубко та ін.; автор і упорядник М. Литвин. Харків: Фоліо, 2017. С. 145 – 167.
 • Volodymyr Komar, Activities of the Anti-Soviet Emigration in Turkey During the Inter-War Period  // VAKANÜVİS-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi / International Journal of Historical  Researches, Yıl/Vol. 2, Kafkasya Özel Sayısı/ Special Issue on Caucasia, Sakarya / Turkey, mart 2017, pp. 237–254. ISSN: 2149-9535.
 • Volodymyr Komar. National liberation movement of the Crimean Tatar people in the interwar period // 100. Yılında Kırım Halk Cumhuriyeti, Kurultay ve Numan Çelebi Cihan’ın Şehadeti Uluslararası Sempozyumu. Bildiriler Kitabı. Istanbul, 2018. C. 4 – 14. tp://www.eurasianacademy.org/Bldkitb100yil.pdf
 • Комар В. “Бюлетень польсько-український” у суспільно-політичному житті Галичини в 1932–1938 роках / Володимир Комар // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – [гол. редкол. Іван Патер, упоряд. Любомир Хахула] ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. Крип’якевича. – Львів, 2017. – Вип. 29: Primum agere. Ювілейний збірник на пошану Миколи Литвина. – С. 406–414.
 • Комар В. Л. Політика Польщі в Східній Європі у 1918–1921 рр. // Велика війна 1914–1918: витоки, характер, наслідки: Монографія / Наукова редакція д.і.н. проф. С.С.Трояна. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. С. 441 – 469.
 • Комар В. Л. Утворення і діяльність Східного інституту (1926–1939 рр.) // Етнос і культура. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017–2018. №14–15. С. 5–11.
 • Комар В. Східна Галичина і Західна Волинь у політиці прометеїзму міжвоєнної Польщі / Володимир Комар // Українсько-польські відносини. Новітня доба / [відп. ред. Микола Литвин] ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. Крип’якевича. – Львів, 2017. – С. 230–244.

Література про вченого:

Кугутяк М., Федорчак П. Комар Володимир Леонович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової  й громадської діяльності / Під ред. професора М. Кугутяка. – Івано-Франківськ: видавець Третяк І. Я., 2010. – С. 175 – 176.

Кугутяк М., Вітенко М. Від захоплення історією до справи всього життя (до 50-річчя з дня народження професора Володимира Леоновича Комара) // Галичина. 2014. № 25-26. С. 16-18.

Жерноклеєв О. С. Комар Володимир Леонович.