ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Стратегія розвитку Університету на 2020–2025 рр.

Студентський путівник 2019/2020

Положення про освітній і навчальний процес

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організацію освітнього процесу

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про розклад навчальних занять в Університеті

Наказ про проведення занять в університеті у дві зміни

Положення про Порядок дій у разі позапланового припинення провадження освітньої діяльності та Порядок відновлення провадження такої діяльності

Положення про науково-методичну раду

Порядок розподілу навчальних дисциплін між науково-педагогічними працівниками кафедр Університету

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

Про затвердження базового положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників та положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”(01.12.2014, №756)

Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію та проведення практики

Додаток до положення про організацію та проведення практики

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення

Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій

Положення про порядок призначення іменних стипендій

Положення про призначення стипендії учасникам АТО

Положення про призначення стипендій голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради студентам вищих навчальних закладів

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Університету

Положення про роботу науково-педагогічних працівників

Базове положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників Факультету

Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про надання творчих відпусток науковим і науково-педагогічним працівникам

Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету, які публікують праці у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

Положення про заохочувальні відзнаки

Положення про звання Почесний професор Університету

Положення про політику академічної доброчесності

Кодекс честі Університету

Положення про запобігання академічного плагіату

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності